Общинска администрация гр.Шабла на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ Съобщава на заинтересованите лица, че е изработен  ПУП-ПР /Подробен устройствен план-план за регулация / за УПИ І и УПИ ІІ, кв.12 по регулационния план на село Ваклино, община Шабла  /ПИ 10032.501.126 и 10032.501.128 /по кадастралната карта.

В четиринадесет дневен  срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писменни възражения,  предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинска администрация гр.Шабла /Техническа служба/
стая 105