Община Шабла на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава че е изработен ПУП-ППЗ/Подробен устройствен план-план за промяна на регулация застрояване/ на УПИ ХХІV и УПИ ХХV от кв.73 по регулационния план на гр.Шабла община Шабла /ул.Тузла/
Подробният устройствен план може да бъде разгледан в общинска администрация гр.Шабла, стая 105 /техническа служба/ и на официалната страница на общината.
В четиринадесет дневен срок от съобщението по чл.128, ал.5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устроиствен план до Общинска администрация гр.Шабла