Община Шабла на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава че е изработен ПУП-ППР/Подробен устройствен план-план за промяна на регулация/ на УПИ І от кв.165 по регулационния план на гр.Шабла община Шабла /ул.”П.Българанов”и площад „Червено знаме”гр. Шабла в пешеходната зона.
Подробният устройствен план може да бъде разгледан в общинска администрация гр. Шабла, стая 105 /техническа служба/ и на официалната страница на общината.
В четиринадесет дневен срок от съобщението по чл.128, ал.5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация гр. Шабла.