Общинска администрация гр.Шабла на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че е изработен ПУП-ПЗ /Подробен устройствен план-план за застрояване/ за ПИ 39493.28.10 по плана на с.Крапец, община Шабла.
В четиринадесет дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писменни възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация гр.Шабла /Техническа служба/

.css-button { font-family: Arial; font-weight: bold; color: #005aaf !important; font-size: 18px; border-radius: 0px; border: 2px #005aaf solid !important; background-color: #ffffff; text-shadow: 1px 1px 1px #528ecc; box-shadow: inset 1px 1px 2px 0px #bbdaf7; cursor: pointer; display: inline-flex; align-items: center; } .css-button:hover { background-color: #ffffff; } .css-button-icon { padding: 10px 10px; border-right: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.16); box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.14) -1px 0px 0px inset; } .css-button-icon i { position: relative; font-size: 70px; } .css-button-text { padding: 10px 18px; }