Общинска администрация Шабла на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава че е изработен ПУП-ППР/Подробен устройствен план-план за промяна на регулация/ на УПИ ІV и УПИ V от кв.23 по плана на с. Граничар община Шабла
Подробният устройствен план може да бъде разгледан в общинска администрация гр. Шабла, стая 105 /техническа служба/ и на официалната страница на общината.
В четиринадесет дневен срок от съобщението по чл. 128, ал.5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устроиствен план до Общинска администрация гр. Шабла