Община Шабла на основание чл. 61, ал. (3) от АПК и във връзка с чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава на заинтересованите лица по чл.131 , ал.2 т.1 от ЗУТ, че със Заповед № РД-04-269 от 30.05.2022 г. на кмета на община Шабла е одобрен проект ПУП-ПРЗ в обхват УПИ I,УПИ II, УПИ IV, УПИ VI УПИ VII, УПИ VIII, УПИ X, УПИ XIX УПИ XXV в кв.18 по регулационния план на с.Крапец, община Шабла,област Добрич
Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд-Добрич чрез Общинска администрация Шабла в 14 дневен срок от съобщението по чл.215 ал.1 и ал.4 от ЗУТ
7.06.2022г.