Община Шабла на основание чл. 61, ал. (3) от АПК и във връзка с чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава на заинтересованите лица по чл.131 , ал.2 т.1 от ЗУТ, че със Заповед № РД-04-88 от 22.02.2022 г. на кмета на община Шабла е одобрен проект ПУП-ПР /Подробен устройствен план -план за промяна на регулация на УПИ II, УПИ III, УПИ ХI, УПИ Х, и УПИ ХII кв.17 по регулационния план на с. Крапец, община Шабла, област Добрич. Заинтересованите лица може да се запознаят с одобрения проект в отдел „Устройство на територията и архитектура”, стая 105.
Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд-Добрич чрез Общинска администрация Шабла в 14 дневен срок от съобщението по чл.215 ал.1 и ал.4 от ЗУТ.