Община Шабла на основание чл. 61, ал. (3) от АПК и във връзка с чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава на заинтересованите лица по чл.131, ал.2 т.1 от ЗУТ, че със Заповед № РД-04-19 от 10.01.2023 г. на кмета на община Шабла е одобрен проект ПУП-ПРЗ за УПИ XII-44 и УПИ XIII-44 отредени за ПИ 27108.501.44, кв.7 по плана на с. Езерец, община Шабла, област Добрич. Заинтересованите лица може да се запознаят с одобрения проект в отдел „Устройство на територията и архитектура”, стая 105.
Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд-Добрич чрез Общинска администрация Шабла в 14 дневен срок от съобщението по чл. 215 ал.1 и ал. 4 от ЗУТ.