Община Шабла на основание чл. 61, ал. (3) от АПК и във връзка с чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава на заинтересованите лица по чл.131, ал.2 т.1 от ЗУТ, че със Заповед № РД-04-94 от 01.03.2023 г. на кмета на община Шабла е одобрен проект ПУП-ПР за УПИ I, УПИ II, УПИ XVI, УПИ IV и ПЗ УПИ XX кв.7 по плана на гр. Шабла, община Шабла, област Добрич. Заинтересованите лица могат да се запознаят с одобрения проект в отдел „Устройство на територията и архитектура”, стая 105.
Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд-Добрич чрез Общинска администрация Шабла в 14 дневен срок от съобщението по чл.215 ал.4 от ЗУТ.