Община Шабла на основание чл. 61, ал. (3) от АПК и във връзка с чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава на заинтересованите лица по чл.131 , ал.2 т.1 от ЗУТ, че със Заповед № РД-04-179от 25.04.2024 г. на кмета на община Шабла е одобрен проект ПУП-ПРЗ за УПИ XIV , кв.9 по плана на гр. Шабла, община Шабла, област Добрич. Заинтересованите лица могат да се запознаят с одобрения проект в отдел „Устройство на територията и архитектура”, стая 105.
Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд-Добрич чрез Общинска администрация Шабла в 14 дневен срок от съобщението по чл.215 ал.4 от ЗУТ.