Община Шабла на основание чл. 61, ал. (3) от АПК и във връзка с чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава на заинтересованите лица по чл.131 , ал.2 т.1 от ЗУТ, че със Заповед № РД-04-276 от 03.06.2022 г. на кмета на община Шабла е одобрен проект ПУП-ПРЗ в обхват УПИ II, УПИ III, УПИ IV, в кв.17 по регулационния план на с.Eзерец, община Шабла, отредени за ПИ 27108.501.157 Заинтересованите лица може да се запознаят с одобрения проект в отдел „Устройство на територията и архитектура”, стая 105
Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд-Добрич чрез Общинска администрация Шабла в 14 дневен срок от съобщението по чл.215 ал.1 и ал.4 от ЗУТ
7.06.2022г.