Общинска администрация гр.Шабла съобщава на заинтересованите лица че е изработен ПУП:
1.ПУП-ПР /Подробен устройствен план -план за промяна на регулация/ за УПИ III, УПИ IV, УПИ V, УПИ VI и УПИXIVa , по регулационния план на с.Стаевци и план застрояване /ПЗ/ на коригирания УПИV-28, квартал 15
В четиринадесет дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация гр.Шабла, стая 105, ет.1
17.05.2022г.

ПУП