Общинска администрация гр.Шабла съобщава на заинтересованите лица че е изработен ПУП:
1.ПУП-ПР /Подробен устройствен план -план за промяна на регулация на ПУП-ПР за УПИV, УПИVI, УПИVII, УПИVIII, УПИIX, УПИX, УПИ XI, квартал 23A по плана на с.Тюленово, община Шабла.

В четиринадесет дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация гр.Шабла, стая 105, ет.1

ПУП-Тюленово