Общинска администрация гр. Шабла съобщава на заинтересованите лица, че е изработен ПУП:
1.ПУП-ПР /Подробен устройствен план-план за промяна на регулация на УПИ VII, УПИ VIII, и ПЗ УПИ VII кв.20 по регулационния план на с. Езерец, община Шабла.
В четиринадесет дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация гр.Шабла, стая 105, ет.1.
03.2024г.