Общинска администрация гр. Шабла на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица че е изработен ПУП:
Изменение на ПУП-ПУР /Подробен устройствен план – план за улична регулация/ за част от ул. „Пета“, част от ул. „Шеста“ и част от ул. Осма“ и ПУП-ПРЗ /Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване/ в обхвата на УПИ II и УПИ III в кв. 20 по плана на с. Езерец, община Шабла.
В четиринадесет дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят и направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация гр.Шабла, стая 105, ет.1.