Общинска администрация гр.Шабла на основание чл.128,ал.3 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица че е изработен ПУП:
Изменение на ПУП-ПР /Подробен устройствен план – план за регулация/ за УПИ XVII-59, XV-60, XIV-60 и ПУП-ПРЗ /Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване/ за УПИ XXXI-482, XXXII-482 за жил. строителство в кв. 2 по регулационния план на с. Езерец, община Шабла.
В четиринадесет дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да разгледат проекта и направят писмени възражения, предложения и искания до общинска администрация гр. Шабла, стая 105, ет.1.