Общинска администрация гр. Шабла на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че е изработен ПУП:
1. ПУП-ПРЗ/Подробен устройствен план -план за промяна на регулация и застрояване /за УПИ VIII и УПИ ХХ-б в кв.39 по регулационния план на с. Дуранкулак, община Шабла
В четиринадесет дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация гр.Шабла, стая 105, ет.1.