Общинска администрация гр. Шабла на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че е изработен ПУП:
1.ПУП-ПРЗ /Подробен устройствен план -план за промяна на регулация/ и ПЗ /план застрояване/ УПИ IV-144 в квартал 27 /ПИ 17782.501.177/ по плана на с. Граничар, община Шабла
В четиринадесет дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация гр.Шабла, стая 105, ет.1.