Общинска администрация гр.Шабла съобщава на заинтересованите лица че е изработен ПУП:
Изменение на ПУП-ППР /Подробен устройствен план -план за промяна на регулация/ за УПИ I, УПИ II от квартал 14 и /ПЗ/ план за застрояване на УПИ I-539, по регулационния план на с.Стаевци, община Шабла -коригиране на дворишно регулационната линия така че да съвпадне с кадастралната.Обединяване на УПИ.
В четиринадесет дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация гр.Шабла, стая 105, ет.1
22.06.2022г.

ПУП