Общинска администрация гр.Шабла съобщава на заинтересованите лица че е изработен ПУП:
1.ПУП-ПРЗ /Подробен устройствен план -план за промяна на регулация за УПИ ХII, ХIII, ХIV, ХV, план застрояване/ за УПИХII, ХIII, ХIV, ХV кв.13 по регулационния план на с.Крапец, община Шабла
В четиринадесет дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация гр.Шабла, стая 105, ет.1