Общинска администрация гр.Шабла съобщава на заинтересованите лица че е изработен ПУП:

1.ПУП-ПРЗ /Подробен устройствен план -план за промяна на  регулация и план за застрояване на УПИ XХХII,   кв.18 по регулационния план  на с.Крапец, община Шабла

В  четиринадесет дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация гр.Шабла, стая 105, ет.1

ПУП

 

16.05.2022г.