Общинска администрация гр.Шабла съобщава на заинтересованите лица че е изработен ПУП:
1.ПУП-ПРЗ/Подробен устройствен план -план за регулация и застрояване/ в обхват ПИ 27108.46.21 за които са отредени УПИ ХIХ-46.21, УПИ ХХ-46.21 УПИ ХХI-46.21 в кв.9 и нова улична отсечка от о.т 501 до о.т 507 по регулационния план на с.Езерец, община Шабла
В четиринадесет дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация гр.Шабла, стая 105, ет.1