Общинска администрация гр.Шабла съобщава на заинтересованите лица че е изработен ПУП:
1.ПУП-ПР /Подробен устройствен план -план за промяна на регулация /за УПИ I и план застрояване/ ПЗ/ за новообразуваните УПИ II-157, УПИ III-157,УПИ IV-157 в кв.17 по регулационния план на с.Езерец, община Шабла
В четиринадесет дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация гр.Шабла, стая 105, ет.1
17.05.2022г.

ПУП