Общинска администрация гр. Шабла съобщава на заинтересованите лица за изработено изменение на ПУП-ППР/Подробен устройствен план -план за промяна на регулация/ за УПИ VI, УПИVII част от квартал 49 по регулационния план на гр. Шабла, община Шабла – коригиране на регулационните линии на съответните УПИ, съобразно собствеността на възложителите.
В четиринадесет дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация гр. Шабла, стая 105, ет.1.

ПУП-Шабла