Общинска администрация гр. Шабла съобщава на заинтересованите лица, че е изработен ПУП:
1. ПУП-ПРЗ /Подробен устройствен план -план за промяна на регулация и застрояване/ за УПИ ХХХ в квартал 24, по плана на гр. Шабла, община Шабла
В четиринадесет дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация гр.Шабла, стая 105, ет.1.
18.05.2023г.