Общинска администрация гр.Шабла съобщава на заинтересованите лица че е изработен ПУП:
1.ПУП-ПРЗ /Подробен устройствен план -план за промянана регулацията / в обхват УПИ VI,VII, VIII , УПИ IХ,Х, ХI,УПИ ХII и УПИХIII и план застрояване на коригирания УПИХI-132, кв.8 по регулационния план на гр.Шабла, община Шабла
В четиринадесет дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация гр.Шабла, стая 105, ет.1