Общинска администрация гр.Шабла на основание чл.128, ал.3  от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица че е изработен :
1.ПУП-ПРЗ /Подробен устройствен план -план за регулация и застроявяне / -промяна  за УПИ V и УПИ VI  кв.53  по регулационния план  на гр.Шабла, община Шабла
В  четиринадесет дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация гр.Шабла, стая 105, ет.1