Общинска администрация гр.Шабла съобщава на заинтересованите лица че е изработен ПУП:
1.ПУП-ПР /Подробен устройствен план -план за промяна на регулация /за УПИ ХХIVи план застрояване/ ПЗ/ за новообразуваните УПИ ХХIV-5, УПИ ХХIV-общ. и УПИ ХХIV-5 в кв.5 по регулационния план на с.Езерец, община Шабла
В четиринадесет дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация гр.Шабла, стая 105, ет.1