Общинска администрация гр.Шабла на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица че е изработен :
1.ПУП-ПР /Подробен устройствен план -план за регулация  / промяна за УПИ I,  УПИ II, УПИ IV , УПИ V, УПИ VI, УПИ VII, УПИ VIII, и УПИ IX –план застрояване за УПИ VI кв.2  по регулационния план  на с.Горун, община Шабла
В  четиринадесет дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация гр.Шабла, стая 105, ет.1