Общинска администрация гр.Шабла съобщава на заинтересованите лица че е изработен ПУП:
1.ПУП-ППР/Подробен устройствен план -план за промяна на регулация за УПИ II, III,X, ХI, ХII и ПЗ/ план застрояване/ за новообразуваните УПИ ХХХVI, XXХVII, XXХVIII и ХХХIХ кв.17 по регулационния план  на с.Крапец, община Шабла
В  четиринадесет дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация гр.Шабла, стая 105, ет.1