Общинска администрация гр.Шабла съобщава на заинтересованите лица за изработено изменение на ПУП-ПР /Подробен устройствен план -план   регулация в обхват УПИ I, от квартал 16 и ПУП-ПЗ /план за застроявяне/  за новообразуваните имоти УПИ I-501, УПИ IV-502 и УПИ V-400,  кв.16 по регулационния план  на с.Езерец, община Шабла

В  четиринадесет дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация гр.Шабла, стая 105, ет.1

4.01.2020г.