Общинска администрация грШабла съобщава на заинтересованите лица за изработено изменение на ПЗ/план застрояване/ за УПИ XI-419 от квартал 18 по регулационния план на с. Езерец, община Шабла за жилищно строителство.
В четиринадесет дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация гр. Шабла, стая 105, ет.1.

04.07.2024 г.