Общинска администрация гр.Шабла съобщава на заинтересованите лица че е изработен ПУП-ПРЗ /Подробен устройствен план -план за регулация и застроявяне / за ПИ­ 27108.48.77, кадастрален район  48 /до селото/ по плана   на с.Езерец, община Шабла

В  четиринадесет дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация гр.Шабла, стая 105, ет.1