Общинска администрация гр.Шабла съобщава на заинтересованите лица, че е изработен ПУП:
ПУП-ПРЗ /Подробен устройствен план -план за регулация и застроявяне / за УПИ II, и УПИ III в кв.63 по регулационния план на гр.Шабла, община Шабла
В четиринадесет дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация гр.Шабла, стая 105, ет.1

Обявено на 19.06.2020г.
Важи до 6.07.2020г.