На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, общинска администация-Шабла обявява, че със Заповед №РД-04-18/16.01.2023 год. на кмета на община Шабла е разрешено изработването на ПУП – ПРЗ  за УПИ XVII, XVIII, УПИ XVI , КВ.94 по плана на гр. Шабла община Шабла.