Община Шабла съобщава на заинтересованите граждани и юридически лица на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, че с Решение №52, протокол №7 от заседание на Общински съвет – Шабла, проведено на 11.01.2024 г. е допуснато изработването на проект за ПУП- ПЗ на ПИ 58596.11.162 в землище на с. Пролез, община Шабла за изграждане на един брой ветрогенератор с мощност до 8Mw, диаметър на ротора до 163м. и височина на кулата до 125м.