Община Шабла съобщава на заинтересованите граждани и юридически лица на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, че с Решение №57, протокол № 7 от заседание на Общински съвет – Шабла, проведено на 11.01.2024 г. е допуснато изработването на проект за ПУП- ПЗ на ПИ 16095.27.170 в землище на с. Горичане, община Шабла за изграждане на един брой ветрогенератор с мощност до 8Mw, диаметър на ротора до 163м. и височина на кулата до 125м.