Във връзка с одобрено проектно предложение по  процедура BG05М9ОР001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ с проект „Предоставяне на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в общините Балчик, Каварна и Шабла” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд:

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:
֍ Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора
֍ Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране.

ДОПУСТИМИ ЦЕЛЕВИ ГРУПИ:
    – възрастни хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване.
    – хора с увреждания и техните семейства.

Желаещите да бъдат включени в социалната услуга подават заявление по образец  лично или чрез законния си представител или изрично упълномощено лице (Приложение № 1), по настоящ адрес в общината.Краен срок 31.07.2019 г. Информационен център – 106 стая на 1 вия етаж на община Шабла.
Предоставянето на интегрирани здравно-социални услуги е за период от 12 месеца.
ВСЯКО ЛИЦЕ ОТ ЦЕЛЕВАТА ГРУПА МОЖЕ ДА ПОЛУЧАВА ЗДРАВНО – СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ДО 2 ЧАСА НА ДЕН.

Кандидатите за Предоставяне на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания за длъжностите  „Домашен чистач/санитар”, по проекта подават заявление по образец лично  (Приложение № 2), по настоящ адрес в общината. Краен срок 31.07.2019 г. Информационен център – 106 стая на 1 вия етаж на община Шабла.
Всеки, който е завършил обучителен курс по сходни програми/проекти, трябва да приложи копие на удостоверение/сертификат (или декларация – свободен текст, с описание за завършения обучителен курс).
Кандидатите за Предоставяне на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания за длъжностите „Медицински.специалист” и „Психолог” по проекта подават заявление по образец лично (Приложение № 3),  по настоящ адрес в общината. Краен срок 31.07.2019 г. Информационен център – 106 стая на 1 вия етаж на община Шабла.
На лицата подали заявления в Община  Шабла  за  ползване на услуга патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания  се изготвя  индивидуална оценка на потребностите  от специалист на Община Шабла, след което се извършва оценка за подбор на потребителите на базата на компоненти, включени във формуляра за оценка на потребностите  от социалната услуга. Ще бъдат класирани 19 потребители на почасови здравно-социални услуги.
С подалите заявления за работа ще се проведе интервю след като е осъществено класирането на потребителите. В зависимост от резултатите от това интервю и предпочитанията на потребителите ще бъдат класирани за назначаване на работа на трудов договор домашни чистачи/санитари, които трябва да полагат почасови грижи за потребителите.
С одобрените кандидати за работа като медицински специалист и психолог ще се сключи договор за почасови услуги.
Очакваните резултати от реализацията на проекта са:
•    Подобрено качество за живот и грижа на лица с тежки заболявания и увреждания и самотно живеещи хора, чийто самообслужване е невъзможно
•    Намален риск от зависимост от институционален тип грижи на лица, нуждаещи се от помощ за обслужване и социално включване чрез превенция на риска и подкрепена ре интеграция в случаите, в които услугата е предоставена на лица изведени от специализирана институция.
Образци на документите изтеглете от прикачените файлове към обявата, както и от Информационния център – 106 стая на 1 – вия етаж на община Шабла.

Заявление потребител на услугатата 1

Заявление за работа дом помощ. прил 2

Заявление за работа мед. спец. и психолог 3