ПОКАНА
от Председателят на Общински Съвет град Шабла – д-р Йорданка Стоева

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, отправя покана към жителите на общината, представителите на бизнеса, ръководителите на бюджетни звена, неправителствените организации и цялата общественост за участие в
Публично обсъждане на Годишния отчет за изпълнение на бюджета на Община Шабла за 2022 година

Публичното обсъждане ще се проведе на 07.09.2023 година (четвъртък) от 14:00 часа в Пленарна зала на Община Шабла на II етаж – гр. Шабла, ул. „Равно поле” №35.
Материалите за отчетът за изпълнението на бюджета на Община Шабла за 2022 година са публикувани на интернет страницата на Общината: www.shabla.bg

Годишен отчет на бюджет 2022