Съобщение за провеждане на бойни зенитни стрелби на Зенитния полигон на ВВС – Шабла

Общинска администрация – Шабла съобщава, че в изпълнение на плановете за подготовка на формированията за Противовъздушна отбрана на Българската армия, на Зенитния полигон на Военновъздушните сили – Шабла, ще бъдат проведени бойни зенитни стрелби в периода от 14 до 18 юли 2017 година, резервен ден – 19 юли 2017 година.
С цел осигуряване безопасността на стрелбите са въведени временни забрани за корабоплаването и въздухоплаването в морското и въздушно пространство, заключено между ивицата от нос „Карталборун” (Дуранкулак) до нос „Калиакра” и акваторията на Черно море, както следва:
– на 14, 15 и 16 юли 2017 година, на разстояние 12 мили от бреговата ивица и височина до 10000 м. над морската повърхност;
– на 17, 18 и 19 юли 2017 година, на разстояние 12 мили от бреговата ивица и височина до 40000 м. над морската повърхност.

Покана за публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Шабла за 2016г.

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Шабла организира публично  обсъждане на Отчетът за изпълнението на бюджета на Община Шабла за 2016 година.
Госпожа д-р Йорданка Стоева – председател на Общински Съвет гр.Шабла отправя покана към жителите на общината, представителите на бизнеса, представителите на средствата за масово осведомяване, ръководителите на бюджетни звена, неправителствените организации и цялата общественост за участие в публично обсъждане.
Обсъждането ще се проведе на 27.06.2017г.  от 13.00  часа в пленарната зала на Община Шабла – гр.Шабла, ул. „Равно поле” №35.
Отчетът за изпълнението на бюджета на Община Шабла за 2016 година е публикуван на интернет страницата на общината www.shabla.bg

  1. Докладна записка за отчет 2016 г.
  2. Справка за командировките
  3. Разчет за финансиране на капиталовите разходи
  4. План-сметка Чистота
  5. Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства
  6. Отчет за касовото изпълнение на сметките за СЕС-РА
  7. Отчет за касовото изпълнение на сметките за СЕС-КСФ
  8. Отчет за касовото изпълнение на сметките за СЕС-ДЕС
  9. Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2016г.

 

Питейната вода в гр. Шабла, с. Пролез и с. Горичане вече може да се ползва по предназначение

Община Шабла съобщава, че след предприемане на допълнителни мерки от страна на «Водоснабдяване и канализация Добрич» АД, подаваната във водопроводната мрежа вода в гр. Шабла, с. Горичане и с. Пролез, отговаря на Наредба № 9/ 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели и същата може да се ползва за такива.
С писмо изх. № РД-1731/ 02.06.2017 г. от РЗИ информират, че при извършения на 31.05.2017 г. лабораторен контрол – пробонабиране и изследване на проба вода по микробиологични показатели (Коли форми и Ешерихия коли) от пункт при крана на консуматора е установено, че получените резултати отговарят на здравните норми.

Предписание на Регионална здравна инспекция – Добрич за качеството на водата в Шабла

Община Шабла съобщава, че питейна вода, подавана по водопроводната мрежа в гр. Шабла, с. Горичане и с. Пролез не отговаря по микробиологични показатели (Коли форми и Ешерихия коли) на Наредба № 9/ 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели и същата не следва да се ползва за такива. Несъответствието е установено при извършено пробонабиране в Помпена станция – Шабла от Регионална здравна инспекция – Добрич. От инспекцията препоръчват, до отстраняване на несъответствията, да се използва бутилирана вода от търговската мрежа, а при невъзможност за закупуване на такава или ползване на вода от резервни съдове, същата преди консумация да се преварява.

Съобщение по ЗУТ

На основание параграф 4 ДР на ЗУТ и чл.61, ал.1 и 2 от АПК Ви съобщаваме, че със заповед № РД-04-188/22.05.2017 г. на кмета на Община Шабла е одобрен ПУП /Подробен устройствен план/ за УПИ VIII-40 и XIX-549,565, част от кв.6 по плана на с.Крапец, община Шабла.

В 14-дневен срок от съобщението, заинтересованите лица могат да направят писменни възражения чрез Общинска администрация Шабла до Административен съд гр. Добрич.

25.05.2017 г.

Валидно до 09.06.2017 г.

.css-button { font-family: Arial; font-weight: bold; color: #005aaf !important; font-size: 18px; border-radius: 0px; border: 2px #005aaf solid !important; background-color: #ffffff; text-shadow: 1px 1px 1px #528ecc; box-shadow: inset 1px 1px 2px 0px #bbdaf7; cursor: pointer; display: inline-flex; align-items: center; } .css-button:hover { background-color: #ffffff; } .css-button-icon { padding: 10px 10px; border-right: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.16); box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.14) -1px 0px 0px inset; } .css-button-icon i { position: relative; font-size: 70px; } .css-button-text { padding: 10px 18px; }