Покана за публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на община Шабла за 2018 г.

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Шабла организира публично обсъждане на Отчетът за изпълнението на бюджета на Община Шабла за 2018 година.
Д-р Йорданка Стоева – председател на Общински Съвет град Шабла отправя покана към жителите на общината, представителите на бизнеса, представителите на средствата за масово осведомяване, ръководителите на бюджетни звена, неправителствените организации и цялата общественост за участие в публично обсъждане.
Обсъждането ще се проведе на 28.08.2019 година (сряда) от 13:30 часа в зала на Общински Съвет гр.Шабла на III етаж – гр. Шабла, ул. „Равно поле” №35.
Отчетът за изпълнението на бюджета на Община Шабла за 2018 година е публикуван на интернет страницата на Общината: www.shabla.bg

Приложение № 1 Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2018г.

Приложение №2 Отчет за касовото изпълнение на сметките за СЕС-РА 31.12.2018г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 2018

ПРИЛОЖЕНИЕ №3А_ТЕКУЩ РЕМОНТ 31.12.18

Приложение №4 Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства 31.12.2018г.

Приложение №5 Отчет за касовото изпълнение на сметките за СЕС-КСФ 31.12.2018г.

Приложение №6 Отчет за касовото изпълнение на сметките за СЕС-ДЕС 31.12.2018г.

Приложение № 7 Отчет за касовото изпълнение на сметките за СЕС-ДМП 31.12.2018г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8_ПЛАН-СМЕТКА ЧИСТОТА 2018

ПРИЛОЖЕНИЕ №9 СПРАВКА ЗА КОМАНДИРOВКИТЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ №14

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № 50/09.08.2019 г.

До   ШЕРГАР   ЕООД
С адрес: гр. Варна, ул. Мир, бл. 14, вх. Б
Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок  от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла  на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Маргарита Йорданова – ст. експерт „ДПДО“  от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на задължения № 5808000211-1/08.04.2019 г.
В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК съгласно разпоредбите на ЗМДТ.
Съобщението важи за периода  от  09.08.2019г.  до  23.08.2019г.
Дата на поставяне на съобщението:  09.08.2019 г.
М. Великова:                          М. Йорданова:
/подпис/                                    /подпис/
Дата на сваляне на съобщението:  23.08.2019 г.
М. Великова:                            М. Йорданова:
/подпис/                                    /подпис/
Валидно до:     23.08.2019 г.

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № 56/08.08.2019 г.

До   ДЖЕЙ ЕФ АЛФА ООД
С адрес: гр. Каварна, ул. Добротица №28
Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок  от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла  на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Маргарита Йорданова – ст. експерт „ДПДО“  от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на задължения по декларация № 5808000226-1/16.06.2019г.
В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК съгласно разпоредбите на ЗМДТ.
Съобщението важи за периода  от  08.08.2019г.  до  22.08.2019 г.
Дата на поставяне на съобщението:  08.08.2019 г.
М. Йорданова:                          М.Великова:
/подпис/                                           /подпис/
Дата на сваляне на съобщението:  22.08.2019 г.
М. Йорданова:                   М.Великова
/подпис/                               /подпис/
Валидно до:     22.08.2019г.

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № 55/08.08.2019 г.

До АУТОТРАДЕР ДИА ЕООД
С адрес: с. Дуранкулак, ул. Втора №7
Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок  от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла  на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Маргарита Йорданова – ст. експерт „ДПДО“  от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на задължения по декларация № 5808000189-1/26.04.2018г.
В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК съгласно разпоредбите на ЗМДТ.
Съобщението важи за периода  от  08.08.2019г.  до  22.08.2019 г.
Дата на поставяне на съобщението:  08.08.2019 г.
М. Йорданова:                        М.Великова:
/подпис/                                   /подпис/
Дата на сваляне на съобщението:  22.08.2019 г.
М. Йорданова:                   М.Великова
/подпис/                               /подпис/
Валидно до:     22.08.2019г.

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № 54/08.08.2019 г.

До ШЕРГАР ЕООД
С адрес: гр. Варна, ул. Мир бл.14, вх.Б
Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок  от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла  на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Маргарита Йорданова – ст. експерт „ДПДО“  от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на задължения по декларация № 5808000211-1/08.04.2019г.
В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК съгласно разпоредбите на ЗМДТ.
Съобщението важи за периода  от  08.08.2019г.  до  22.08.2019 г.
Дата на поставяне на съобщението:  08.08.2019 г.
М. Йорданова:    М.Великова:
/подпис/           /подпис/
Дата на сваляне на съобщението:  22.08.2019 г.
М. Йорданова:    М.Великова
/подпис/        /подпис/
Валидно до:     22.08.2019г.