Съобщение по чл. 128 от ЗУТ

Общинска администрация гр.Шабла на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ. Обявява на заинтерисованите лица, че е изработен ПУП-ПРЗ/Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване / за УПИ Х-542, ХV-542 в кв.5 по плана на с.Дуранкулак, община Шабла

В четиринадесет дневен срок от съобщението заинтерисованите лица могат да направят писменни възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинска администрация гр.Шабла /Техническа служба/
стая 105

Съобщение по чл. 128 от ЗУТ

Общинска администрация гр.Шабла на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ. Обявява на заинтерисованите лица, че е изработен ПУП-ПРЗ/Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване / за УПИ ХVІІ-371 част от кв.8 по плана на с.Езерец, община Шабла

В четиринадесет дневен срок от съобщението заинтерисованите лица могат да направят писменни възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинска администрация гр.Шабла /Техническа служба/
стая 105

Обществени обсъждания на проекти на заповед за обявяване на защитена зона BG0000573 „Комплекс Калиакра“ и заповеди за изменение и допълнение на режимите на защитени зони BG0002051 „Калиакра” и BG0002115 „Било“

Министерството на околната среда и водите съобщава, че е изготвен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000573 „Комплекс Калиакра” и проекти на заповеди за изменение на заповеди за обявяване на защитени зони за опазване на дивите птици BG0002051 „Калиакра“ и BG0002115 „Било“- подробна информация може да намерите на http://www.moew.government.bg/bg/priroda/obstestveni-obsujdaniya/.
В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проектите на заповеди режими.

Съобщение по чл. 129 от ЗУТ

Община Шабла на основание чл. 129, ал. (2) от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че със Заповед № РД-04-403 от 20.09.2017 г. на кмета на община Шабла е одобрен проект за ПУП-ПРЗ за УПИ I и УПИ ХХІІ част от кв.96 по плана на гр.Шабла, община Шабла, област Добрич. Заинтересованите могат да се запознаят с одобрения проект в отдел „Устройство на територията и архитектура”.
В 14-дневен срок от съобщението, заинтересованите лица могат да направят писменни възражения чрез Общинска администрация Шабла до Административен съд гр.Добрич.