Проект „Повишаване на енергийната ефективност на Поликлиника гр. Шабла, община Шабла“

Проект „Повишаване на енергийната ефективност на Поликлиника гр. Шабла, община Шабла“, финансиран от Национален Доверителен Екофонд /НДЕФ/.
Проектът предвиждаше извършване на следните мерки за енергийна ефективност:

  • топлоизолация на външните стени
  • топлоизолация на покрива
  • подмяна на дограма
  • подмяна на осветление

Стойността на договора за безвъзмездна финансова помощ бе в размер 210 668,93 лв. с ДДС, като финансирането от НДЕФ е 85% от общата стойност на договора, а съфинансирането от страна на община Шабла е 15%.
Проектът бе изпълнен в срок съгласно договора за безвъзмездна финансова помощ, считано от 27.09.2017 до 12.12.2017 г.

Проект „Ограничаване на заблатяването и подобряването на водообмена в защитените местности Шабленско и Дуранкулашко езеро, чрез подводно косене на тръстика с многофункционална самоходна машина“

Проектът се реализира по Договор № 11829/10.07.2017 г., финансиран от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) и Министерство на околната среда и водите (МОСВ).
Основната цел на проекта бе възстановяването на местообитанията и популациите на множество международно и национално застрашени видове птици, възстановяването на естествеността на езерните екосистеми и опазването на цялостното биологично разнообразие в защитени местности “Шабленско езеро” и “Дуранкулашко езеро”. За тази цел бе закупена и доставена многофункционална самоходна машина за подводно косене и изкореняване на тръстика.
Чрез реализирането на проекта за ограничаване на водолюбивата растителност в изпълнение на дейности, заложени в плановете за управление на двете защитени местности, се постигна: стабилно намаляване на количеството биогени и мъртва органична материя, съответно силно се ограничиха еутрофикационните процеси в езерата и се подобри водообменът между тях; подобриха се условията за размножаване и развитие на риби, птици, земноводни, влечуги и бозайници; двете защитени езера възстановиха своята представителност.
Чрез изпълнението на проекта също така се реши проблема с инвазията на тръстиковите масиви във водните огледала и на другите влажни зони на територията на Република България. Многофункционалната самоходна машина може да се ползва и в другите влажни зони за овладяването на този проблем, като за целта се покрият необходимите разходи за транспорт и консумативи за използването й.
Стойността на първоначално одобрената безвъзмездна финансова помощ по проекта е в размер до 381 275,40 лв. с ДДС, представляващи 100% от целия размер на одобрената инвестиция.
След проведена процедура, за изпълнител бе избран „Нико-Агротехника“ ООД гр. Добрич, като предложената от него ценова оферта за доставката на многофункционалната самоходна машина бе на стойност 376 947,00 лв. с ДДС, а срокът за доставка бе 120 календарни дни.
Машината бе доставена в срок и съгласно изискванията на договора. Същата бе отчетена и успешно финализирана пред ПУДООС.

Проект „Социална подкрепа за независим живот в община Шабла“

Проект „Социална подкрепа за независим живот в община Шабла”. Проектът се реализира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за периода 2014-2020 г., Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.002-0205-C-001 от 01.12.2015 г.
Общата цел на проекта бе подобряване качеството на живот и на достъпа на услуги до социално включване в отговор на комплексните потребности, включително и здравни, на хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване с цел преодоляване на последиците от социалното изключване и бедността. За реализацията на тази цел бе необходимо създаденото с Решение № 163 от 30.05.2012 г. на Общински съвет Шабла „Звено за предоставяне на услуги в домашна среда“ към „Домашен социален патронаж“ по проект „Равни шансове за хората от уязвимите групи в община Шабла“ по схема „Помощ в дома“ да продължи своята дейност. Към обособеното вече Звено бе назначен персонал за предоставяне на социалните услуги.
Специфични цели:
1.Осигуряване на грижи в семейна среда насочени към осъществяване на лична помощ, поддържане на хигиената на обитаваното жилище, пазаруване и приготвяне на храна, пране и др. комунално-битови дейности на лица, помощ при поддържане на личната хигиена на нуждаещите се, които поради различни ограничения от здравословен характер са изключени от социалния живот и са в риск от зависимост от институционален тип грижи.
2.Осигуряване на заетост чрез създаване на нови работни места в сектора на социалните услуги, както и осигуряване на възможност на близките на хората в неравностойно положение да се върнат на пазара на труда.
Дейности, свързани с изпълнение на проекта:
1.Организация и управление на проекта.
2.Информираност и публичност на проекта.
3.Оценка на потребността от ползване на социални услуги.
4.Подбор на потребителите на социални услуги „Личен асистент“ и „Домашен помощник“.
5.Подбор и класиране на кандидатите за предоставяне на социални услуги. Сключване на договори с избраните кандидати.
6.Организиране и провеждане на въвеждащо обучение на обслужващия персонал, който не е преминал идентично такова.
7. Предоставяне на форми на социални услуги „Личен асистент“ и „Домашен помощник“.
Стойността на първоначално одобрената безвъзмездна финансова помощ по проекта е в размер на 499 564,00 лв. с ДДС, представляващи 100% от целия размер на одобрената инвестиция.  Срокът за изпълнение на проекта бе за 25 месеца.
Проектът успешно изпълни целта си като се предоставяха услугите „Личен асистент“ и „Домашен помощник“ на хора с увреждания и хора над 65 г. с невъзможност за самообслужване. Те се предоставяха от 68 работника, а броят на потребителите, които се възползваха от услугите е 87. Стойността на усвоената и одобрена безвъзмездна финансова помощ по проекта бе в размер на 496 901,94 лв. с ДДС, представляващи 100% от целия размер на одобрената инвестиция.

Проект „Тротоари по ул. „Нефтяник“ и ул. „Равно поле“ гр.Шабла, общ. Шабла, обл. Добрич – Iва фаза“

Проект „Тротоари по ул. „Нефтяник“ и ул. „Равно поле“ гр.Шабла, общ. Шабла, обл. Добрич – Iва фаза“, реализиран по Публична инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите“. Чрез реализацията на проекта се реконструираха тротоарите по ул. „Равно поле“ и много малка част от ул. „Нефтяник“. Стойността на проекта бе 799 973.28 лв. с ДДС, представляващи 100% безвъзмездна финансова помощ от програмата.

Проект „Изграждане на капацитет на местна инициативна рибарска група „Шабла – Каварна – Балчик”

Проект „Изграждане на капацитет на местна инициативна рибарска група „Шабла – Каварна – Балчик” по ОП „Развитие на сектор Рибарство – 2007-2013 г.”, мярка 4.1. „Развитие на рибарските области”, под-мярка 4.1.А. “Финансова подкрепа за прилагане на местните стратегии за развитие и покриване на текущите разходи на рибарските групи” по Приоритетна ос № 4 „Устойчиво развитие на рибарските области”. Община Шабла е водещ партньор съвместно с община Каварна и община Балчик.

В рамките на проекта са проведени всички изискуеми процедури от страна на Управляващия орган съгласно Наредба № 15 от 21 май 2010 година на МЗХ. Регистрирано е Сдружение с името „Местна инициативна рибарска група Шабла – Каварна – Балчик”, учредители на което са 40 юридически и физически лица. Изготвена е стратегия, която е оценена и одобрена от Управляващия орган. Тя е свързана с осигуряване устойчиво развитие на Рибарската област на територията на трите общини, чрез:

  • поддържане на икономически и социален просперитет на РО и добавяне на стойност към продуктите от риболов и аквакултура;
  • поддържане на заетостта в рибарската област и създаване на нови работни места, посредством разнообразяване на дейностите или икономическо и социално преструктуриране на рибарската област, с цел преодоляване на социално-икономическите трудности, настъпили в резултат на промени в сектор „Рибарство”;
  • подобряване качеството на околната среда в РО;
  • насърчаване на национално и международно сътрудничество между рибарските групи в РО.

В края на 2011 година МИРГ Шабла – Каварна – Балчик е официално призната с одобрена Стратегия от Управляващия орган – Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури. Разполага със сайт, на който е представена организацията, публикува се информация за всички събития и документи имащи връзка с работата на сдружението.

Разработени са насоки и формуляри за кандидатстване по всички мерки от Местната стратегия за развитие. Оборудван е административен офис на Сдружението.

Проведени са срещи в общноста, на които аудиторията е запозната с възможностите и начините за финасиране. Проведена е работна среща на национално ниво заедно с всички органи участващи в процеса на изпълнение на Стратегиите за местно развитие, на която са индикирани проблемите и предложени решения за облекчаване на роботата на групите.

Регулярно и редовно са провеждани заседания на Управителния съвен на Сдружението.

Изразходените средства са в размер на 26 % от общо заложените по бюджет в Стратегията за 2011 година.