Проект „Център за обществена подкрепа и превенция на риска в Община Шабла”

Проект „Център за обществена подкрепа и превенция на риска в Община Шабла”. Проектът сe финансира по Договор № РД09-27/17.03.2014 с Министерство на труда и социалната политика, мярка М02 „ Подобряване на социалната инфраструктура ” по Проект  „Красива  България 2014 г.”.

Проектът бе свързан с реконструкция и преустройство на част от съществуваща сграда с ПИ 83017.504.4305.3, в следствие на което в нея се предоставя социална услуга, която не е от резидентен тип, а именно „център за обществена подкрепа”. „Център за обществена подкрепа“ е комплекс от социални услуги предназначени за деца и семейства с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието и отпадане от училище, деинституционализация и реинтеграция на деца, обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция на деца от институции, консултиране и подкрепа на семейства в риск, оценяване, обучение и подкрепа на приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с поведенчески проблеми и прояви.

Основната цел на Центъра за обществена подкрепа е да подобри качеството на живот на децата в семейната и социалната среда, като предостави качествени социални услуги, които да отговарят на потребностите и да са достъпни за всяко дете в риск и неговото семейство. Общия бюджет на проекто-предложението бе 64 742.00 лв. с ДДС, като съфинансирането от страна на Община Шабла е в размер на 50 %  от целия размер на одобрената инвестиция. Срокът за изпълнение на проекта бе до 28.11.2014 г., считано от датата на подписването на договора.

Проектът бе успешно приключен и отчетен, като извършените разходи по проекта, за които бе заявено финансово подпомагане, бяха в размер на 60 901,89 лв. с ДДС, представляващи 100% безвъзмездна финансова помощ от програмата.

Проект „Създаване на Общински пазар за продажба на плодове и зеленчуци, риба и рибни продукти в с.Крапец, община Шабла”

Проект „Създаване на Общински пазар за продажба на плодове и зеленчуци, риба и рибни продукти в с.Крапец, община Шабла”. Проектът се финансира по Договор №526/12.10.2015г. с ИАРА, по мярка BG MIRG SH-K-B/1-1.3. „Създаване на добавена стойност към продукти от риболов и аквакултура” в рамките на Приоритет 1 „Разнообразяване и повишаване на предприемаческата активност в рибарската област на Местната стратегия за развитие на МИРГ „Шабла – Каварна – Балчик”.

Целта на проекта бе в съответствие с основната цел на мярката, а именно повишаване ефективността и конкурентоспособността на сектор „Рибарство и аквакултура”. Той бе в съответствие и с една от  специфичните цели на мярката, а именно „Повишаване на добавената стойност на продуктите от риболов и аквакултура”.

Чрез проекта бе изграден Общински пазар в с.Крапец. Беше поставен дървен навес с магазин за риба, беше закупено специализирано оборудване за магазина за риба, бяха закупени 8 маси за продажба на плодове и зеленчуци, бе поставена система за видеонаблюдение на обекта и бе поставена климатична система в магазина за риба. Проектът бе от голяма обществена полза. С реализирането на този проект се осъществи една дългогодишна идея на територията на с.Крапец да има рибен пазар.

Срокът за изпълнение на проекта бе 31.12.2015 г. Строително-монтажните работи бяха успешно извършени.

Проектът бе успешно приключен и отчетен, като извършените разходи по проекта, за които бе заявено финансово подпомагане, са в размер на 157 501,55 лв. с ДДС, представляващи 100% безвъзмездна финансова помощ от програмата.

Проект „Възстановка на тракийско селище „Брия“ – I етап,, в с.Дуранкулак, община Шабла”

Проект „Възстановка на тракийско селище „Брия“ – I етап,, в с.Дуранкулак, община Шабла”. Проектът се финансира по Договор №438/21.10.2014г. с ИАРА, по мярка BG MIRG SH-K-B/1-1.4. „Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма, в полза на малки рибарски общности” в рамките на Приоритет 1 „Разнообразяване и повишаване на предприемаческата активност в рибарската област на Местната стратегия за развитие на МИРГ „Шабла – Каварна – Балчик”.

Проектът предвижда следните видове дейности, разделени на етапи:
– Първи етап: изграждане на рибарска хижа за нуждите на рибарите от с.Дуранкулак, оборудвана с хладилници и ледогенератори. Хижата ще се разположи така, че да бъде удобна за достъп от брега и същевременно отделена от останалите подобекти, за да се предотвратят функционалните конфликти. Същевременно, тя попада в непосредствена близост до брията така, че туристите и посетителите да могат да се запознаят със съвременното рибарство. За да се постигне това функционално зониране е предвидено терена да се моделира като същевременно се укрепи ската със стена от габиони.
– Втори етап: Брията ще се разположи във високата част на имота с достъп от полския път. Функционално сградата ще съдържа “работилници” за различните видове занаяти като тяхното приложение ще бъде по-скоро демонстрационно отколкото приложно. Сградата е ориентирана смислово към туристите в района, за да имат възможността те да се запознаят с традиционни занаяти и начин на строителство в историята на района.
– Трети етап: В този етап са включени мерки по благоустройството на цялото – изграждане на трайни настилки на пътя и паркинга, благоустройство и озеленяване на площите, ограда и парково обзавеждане.

Настоящото проектно предложение третира реализацията на Първи етап. Етапите са разделени в зависимост от нуждите и възможностите и тяхната номерация не следва хронологическата им последователност.

Срокът за изпълнение на проекта бе 10 месеца. Строително-монтажните работи бяха успешно извършени.

Проектът бе успешно приключен и отчетен, като извършените разходи по проекта, за които бе заявено финансово подпомагане, са в размер на 140 411,41 лв. с ДДС, представляващи 100% безвъзмездна финансова помощ от програмата.

Проект „Създаване на зона за рекреация в рибарско селище Кария, община Шабла”.

Проект „Създаване на зона за рекреация в рибарско селище Кария, община Шабла”. Проектът се финансира по Договор №470/17.11.2014г. с ИАРА, по мярка BG MIRG SH-K-B/2-2.2. „Защита на околната среда в рибарските области, с цел запазване на тяхната привлекателност, обновяване и развитие на крайбрежните рибарски селища и съхранение и развитие на природното архитектурно наследство” от Местната стратегия за развитие на МИРГ „Шабла – Каварна – Балчик”.

По проекта бе предвидено поставянето на модулен контейнер включващ  офис, склад, 2 броя санитарни възела и покрита веранда.

С реализацията на проекта се разрешиха проблемите свързани с благоустрояването на общински терен в рибарско селище „Кария“. По този начин се подобри от естетическа гледна точка и самата визия на обекта, но най-важното е социализацията на обекта след превръщането му в място за отдих и почивка на местните рибари, посетители и гости на общината. В последствие се откриха и работни места на обекта и се събират такси за вход и ползването на шезлонгите и чадърите на басейна.

Срокът за изпълнение на проекта бе 8 месеца. Строително-монтажните работи бяха успешно извършени.

Проектът бе успешно приключен и отчетен, като извършените разходи по проекта, за които бе заявено финансово подпомагане, са в размер на 84 421,51 лв. с ДДС, представляващи 60% безвъзмездна финансова помощ от програмата, а останалите 40% бяха съфинансирани от страна на община Шабла.

Проект „Изграждане на места за продажба на пресни и преработени риба и аквакултури и лед и риболовен инвентар в сектор А и Б на Общински пазар-гр.Шабла, община Шабла.

Проект „Изграждане на места за продажба на пресни и преработени риба и аквакултури и лед и риболовен инвентар в сектор А и Б на Общински пазар-гр.Шабла, община Шабла”. Проектът се финансира по Договор №315/26.03.2014г. с ИАРА, по мярка BG MIRG SH-K-B/1-1.3. „Създаване на добавена стойност към продукти от риболов и аквакултура” в рамките на Приоритет 1 „Разнообразяване и повишаване на предприемаческата активност в рибарската област на Местната стратегия за развитие на МИРГ „Шабла – Каварна – Балчик”.

Целта на проекта бе в съответствие с основната цел на мярката, а именно повишаване ефективността и конкурентоспособността на сектор „Рибарство и аквакултура”. Той бе в съответствие и с една от  специфичните цели на мярката, а именно „Повишаване на добавената стойност на продуктите от риболов и аквакултура”.

Чрез проекта бе доизграден рибен пазар към Общински пазар-гр.Шабла. Бяха изградени 2 магазина за продажба на пресни и преработени риба и аквакултури, малък рибен ресторант и магазин за риболовни принадлежности. Проектът бе от голяма обществена полза. С реализирането на този проект се осъществи една дългогодишна идея на територията на община Шабла да има рибен пазар.

Срокът за изпълнение на проекта бе 12 месеца. Строително-монтажните работи бяха успешно извършени.

Проектът бе успешно приключен и отчетен, като извършените разходи по проекта, за които бе заявено финансово подпомагане, са в размер на 213 750,49 лв. с ДДС, представляващи 100% безвъзмездна финансова помощ от програмата.