Проект „Социална подкрепа за независим живот в община Шабла“

Проект „Социална подкрепа за независим живот в община Шабла”. Проектът се реализира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за периода 2014-2020 г., Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.002-0205-C-001 от 01.12.2015 г.
Общата цел на проекта бе подобряване качеството на живот и на достъпа на услуги до социално включване в отговор на комплексните потребности, включително и здравни, на хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване с цел преодоляване на последиците от социалното изключване и бедността. За реализацията на тази цел бе необходимо създаденото с Решение № 163 от 30.05.2012 г. на Общински съвет Шабла „Звено за предоставяне на услуги в домашна среда“ към „Домашен социален патронаж“ по проект „Равни шансове за хората от уязвимите групи в община Шабла“ по схема „Помощ в дома“ да продължи своята дейност. Към обособеното вече Звено бе назначен персонал за предоставяне на социалните услуги.
Специфични цели:
1.Осигуряване на грижи в семейна среда насочени към осъществяване на лична помощ, поддържане на хигиената на обитаваното жилище, пазаруване и приготвяне на храна, пране и др. комунално-битови дейности на лица, помощ при поддържане на личната хигиена на нуждаещите се, които поради различни ограничения от здравословен характер са изключени от социалния живот и са в риск от зависимост от институционален тип грижи.
2.Осигуряване на заетост чрез създаване на нови работни места в сектора на социалните услуги, както и осигуряване на възможност на близките на хората в неравностойно положение да се върнат на пазара на труда.
Дейности, свързани с изпълнение на проекта:
1.Организация и управление на проекта.
2.Информираност и публичност на проекта.
3.Оценка на потребността от ползване на социални услуги.
4.Подбор на потребителите на социални услуги „Личен асистент“ и „Домашен помощник“.
5.Подбор и класиране на кандидатите за предоставяне на социални услуги. Сключване на договори с избраните кандидати.
6.Организиране и провеждане на въвеждащо обучение на обслужващия персонал, който не е преминал идентично такова.
7. Предоставяне на форми на социални услуги „Личен асистент“ и „Домашен помощник“.
Стойността на първоначално одобрената безвъзмездна финансова помощ по проекта е в размер на 499 564,00 лв. с ДДС, представляващи 100% от целия размер на одобрената инвестиция.  Срокът за изпълнение на проекта бе за 25 месеца.
Проектът успешно изпълни целта си като се предоставяха услугите „Личен асистент“ и „Домашен помощник“ на хора с увреждания и хора над 65 г. с невъзможност за самообслужване. Те се предоставяха от 68 работника, а броят на потребителите, които се възползваха от услугите е 87. Стойността на усвоената и одобрена безвъзмездна финансова помощ по проекта бе в размер на 496 901,94 лв. с ДДС, представляващи 100% от целия размер на одобрената инвестиция.

Проект „Тротоари по ул. „Нефтяник“ и ул. „Равно поле“ гр.Шабла, общ. Шабла, обл. Добрич – Iва фаза“

Проект „Тротоари по ул. „Нефтяник“ и ул. „Равно поле“ гр.Шабла, общ. Шабла, обл. Добрич – Iва фаза“, реализиран по Публична инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите“. Чрез реализацията на проекта се реконструираха тротоарите по ул. „Равно поле“ и много малка част от ул. „Нефтяник“. Стойността на проекта бе 799 973.28 лв. с ДДС, представляващи 100% безвъзмездна финансова помощ от програмата.

Проект „Изграждане на капацитет на местна инициативна рибарска група „Шабла – Каварна – Балчик”

Проект „Изграждане на капацитет на местна инициативна рибарска група „Шабла – Каварна – Балчик” по ОП „Развитие на сектор Рибарство – 2007-2013 г.”, мярка 4.1. „Развитие на рибарските области”, под-мярка 4.1.А. “Финансова подкрепа за прилагане на местните стратегии за развитие и покриване на текущите разходи на рибарските групи” по Приоритетна ос № 4 „Устойчиво развитие на рибарските области”. Община Шабла е водещ партньор съвместно с община Каварна и община Балчик.

В рамките на проекта са проведени всички изискуеми процедури от страна на Управляващия орган съгласно Наредба № 15 от 21 май 2010 година на МЗХ. Регистрирано е Сдружение с името „Местна инициативна рибарска група Шабла – Каварна – Балчик”, учредители на което са 40 юридически и физически лица. Изготвена е стратегия, която е оценена и одобрена от Управляващия орган. Тя е свързана с осигуряване устойчиво развитие на Рибарската област на територията на трите общини, чрез:

  • поддържане на икономически и социален просперитет на РО и добавяне на стойност към продуктите от риболов и аквакултура;
  • поддържане на заетостта в рибарската област и създаване на нови работни места, посредством разнообразяване на дейностите или икономическо и социално преструктуриране на рибарската област, с цел преодоляване на социално-икономическите трудности, настъпили в резултат на промени в сектор „Рибарство”;
  • подобряване качеството на околната среда в РО;
  • насърчаване на национално и международно сътрудничество между рибарските групи в РО.

В края на 2011 година МИРГ Шабла – Каварна – Балчик е официално призната с одобрена Стратегия от Управляващия орган – Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури. Разполага със сайт, на който е представена организацията, публикува се информация за всички събития и документи имащи връзка с работата на сдружението.

Разработени са насоки и формуляри за кандидатстване по всички мерки от Местната стратегия за развитие. Оборудван е административен офис на Сдружението.

Проведени са срещи в общноста, на които аудиторията е запозната с възможностите и начините за финасиране. Проведена е работна среща на национално ниво заедно с всички органи участващи в процеса на изпълнение на Стратегиите за местно развитие, на която са индикирани проблемите и предложени решения за облекчаване на роботата на групите.

Регулярно и редовно са провеждани заседания на Управителния съвен на Сдружението.

Изразходените средства са в размер на 26 % от общо заложените по бюджет в Стратегията за 2011 година.

Проект „Компетентна и ефективна Общинска администрация – Шабла”

Проект „Компетентна и ефективна Общинска администрация – Шабла” на община Шабла, по Подприоритет BG051PO002/13/2.2-14 „Компетентна и ефективна държавна администрация” в рамките на Приоритет ос II „Управление на човешките ресурси” по Оперативна програма „Административен капацитет 2007 – 2013 г.”. Проектът бе одобрен с Договор № М13-22-24/13.08.2014г., като стойността на първоначално одобрената безвъзмездна финансова помощ е 89 931,60 лв. с ДДС, представляващи 100% от целия размер на финансовата инвестиция.

Срокът за изпълнение е 12 месеца.

Целта на настоящата процедура е „Подобряване на работата на държавната администрация за реализиране на ефективни политики, качествено обслужване на гражданите и бизнеса и създаване на условия за устойчив икономически растеж и заетост.”.

Основната цел на проекта бе насочена към повишаване квалификацията на общинските служители и кметските наместници  чрез обучения, което води до повишаване на ефективността им на работа и тяхната лична мотивация.

В този смисъл могат се конкретизират няколко специфични цели, които доведоха до постигане и на основната, а именно:

  1. Подобряване на ефективността на работата на служителите в Община Шабла чрез обучения съобразено спрямо техните нужди.
  2. Повишаване на мотивацията на служителите и създаване на организационна принадлежност в извършените от тях служебни задължения за защита правата на общината и интересите на гражданите.

Проведени бяха трите обучения предвидени по проекта.

Проектът бе успешно приключен и отчетен, като извършените разходи по проекта, за които бе заявено финансово подпомагане, са в размер на 80 199,06 лв. с ДДС, представляващи 100% безвъзмездна финансова помощ от програмата.

 

Проект „Общинска администрация гр.Шабла – модел за подражание”

Проект „Общинска администрация гр.Шабла – модел за подражание”, одобрен с Договор № 13-22-36/05.12.2013 с Министерство на финансите, по Подприоритет BG051PO002/13/2.2-11 „Компетентна и ефективна държавна администрация” в рамките на Приоритет ос II „Управление на човешките ресурси” по Оперативна програма „Административен капацитет 2007 – 2013 г.” .

Целта на настоящата процедура е „Подобряване на работата на държавната администрация за реализиране на ефективни политики, качествено обслужване на гражданите и бизнеса и създаване на условия за устойчив икономически растеж и заетост.”.

Основната цел на проекта бе компетентно изпълнение на поставените задачи от служителите от общинска администрация гр. Шабла, чрез работа в екип, екипна ефективност и прилагане на мерки за превенция на корупционния риск. Това се постигна с осигуряване на възможност за пълноценно творческо развитие, изграждане на активна гражданска позиция, както и затвърждаване на убедеността им в значимостта на тяхната екипна принадлежност.

Основната цел бе постигната чрез следните специфични цели:

  1. Повишаване на публичността и информираността на служителите в общинска администрация, относно спецификата на работа на всички отдели.
  2. Създаване на механизми за активно участие  на всички служители при формирането на общинската политика.
  3. Осъзнаване значението на практиките „Екипна ефективност”, „Работа в екип” и „Превенция на корупционния риск”.
  4. Повишаване на общественото доверие към администрацията, гарантиране на прозрачно управление и отчетност в дейността й.

Проектът бе успешно приключен и отчетен, като извършените разходи по проекта, за които бе заявено финансово подпомагане, бяха в размер на 67 254,23 лв. с ДДС, представляващи 100% безвъзмездна финансова помощ от програмата.