Проект „Равни възможности за нашите деца чрез партньорство и образование в мултикултурна среда“

Проект „Равни възможности за нашите деца чрез партньорство и образование в мултикултурна среда“, приет с Решение №92 от Протокол №10 от проведено заседание на Общински съвет гр.Шабла на 27.04.2016г. Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ за периода 2014-2020 г. Проектът цели да подобри образователната интеграция на ученици от етническите малцинства. Това се постигна чрез реализиране на дейности, логически свързани, надграждащи предишни инициативи и от чието съвместно изпълнение ще се реализира по-голям допълващ ефект и въздействие върху целевите групи.Дейностите са подбрани така, че да допринасят за реализиране и на четирите цели от Стратегията за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства (2015-2020). Акцентирали сме върху активната работа с родители на деца от етнически произход с цел адекватното и пълноценното им включване в образователния живот. Освен това са реализирани  успешни практики и добри примери чрез включване на реализирани в кариерата и живота представители на етническите малцинства за да подобрим нагласата и толерантността към различните в обществото. Една от основните дейности са допълнителни обучения по български език за ученици, за които той не е майчин. Часовете се водиха в разчупена обстановка със специално подбрани помагала и материали без оценки, за да се създаде приемлива за учениците среда. Постигна се превенция от отпадане от училище за учениците, за които недоброто владеене на български език и ниската грамотност е бариера за преминаването в по-горен курс на обучение. За да се гарантира по-добрата социализация, подобряване на самочувствието и личностната изява децата се включиха в четири школи по интереси: народни и ромски танци, духова музика, пеене и музика, и театър. Чрез включване на учениците в тези инициативи се постигана по-добро разбиране за етносите чрез опознаване на културата и бита им в творческа среда. Партньори по проекта са: община Шабла, СУ „Асен Златаров“ гр. Шабла, ОУ „Св.Климент Охридски“ с.Дуранкулак, НЧ „Зора 1894“ гр. Шабла и Център за етнически диалог „Амалипе“.
Стойността на първоначално одобрената безвъзмездна финансова помощ по проекта е в размер до 268 590,00 лв. с ДДС, представляващи 100% от целия размер на одобрената инвестиция. Срокът за изпълнение на проекта беше 24 месеца.

Проект „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура – Детска градина „Дора Габе“ гр. Шабла, община Шабла“

Проект „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура – Детска градина „Дора Габе“ гр. Шабла, община Шабла“, одобрен с Договор № 08/07/2/0/00600 от 08.02.2018 г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони.
Проектът имаше за цел да се осигури надеждна и трайна хидроизолация на покрива, да се подобри топлотехническата характеристика на цялата сграда, да се разшири функционалния спектър от дейности, да се поднови технологичното и подвижно обзавеждане и да се оптимизира архитектурен образ, предвид предназначението на сградата.
Инвестиционният проект предвиждаше изпълнението на строително-монтажни работи, оборудване и обзавеждане, в т.ч очакваните резултати са следните:
– цялостна реконструкция на покривната конструкция и покривното покритие, цялостна топлоизолация на обекта – фасадни и покрив;
– частично преустройство и реновация на сградата;
– нова вертикална планировка в двора на детската градина;
– реновация на оградите на двора;
– обзавеждане в сградата на детската градина;
– ново обзавеждане и оборудване на дворното пространство с обособяване на детски площадки, спортен сектор и амфитеатър на открито.
Първоначално одобрената безвъзмездна финансова помощ бе в размер на 1 247 377,18 лв. без ДДС, представляващи 100% от одобрените и реално извършени разходи за осъществяването на проекта. Стойността на усвоената и окончателно одобрена безвъзмездна финансова помощ по проекта бе в размер на 1 173 162,83 лв. без ДДС.
Срокът за изпълнение на проекта бе 36 месеца от датата на подписване на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Проект „Осигуряване на топъл обяд в община Шабла 2016”

Проект “Осигуряване на топъл обяд в община Шабла- 2016“ по Оперативна програма за храни и/или  основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най – нуждаещите се лица в България. Проектът бе свързан с разширяване на кръга от предоставяните социални услуги на територията на община Шабла. Стойността на първоначално одобрената безвъзмездна финансова помощ по проекта е в размер на 18 595,50 лв. с ДДС, представляващи 100% от целия размер на одобрената инвестиция. Топъл обяд се предоставяше в рамките на 10 месеца, считано от 01.08.2016 г. до 30.04.2017 г. на 35 лица от уязвимите групи.
След като бе подписан анекс на стойност 57 865,55 лв. с ДДС, срокът по договора се удължи и услугата се предоставяше в периода септември 2017 – декември 2019 г. на 35 лица от уязвимите групи. Целевите групи обхванати от проекта в община Шабла са следните: лица и семейства подпомогнати по: чл. 9 от ППЗСП; неосигурени самотноживеещи лица с децата си, подпомагани по Закона за семейни помощи за деца; лица получаващи минимални пенсии (за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност, социални и наследствени пенсии);лица и семейства, инцидентно пострадали от бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, подпомогнати с еднократна помощ по реда на Закона за социално подпомагане. Окончателната стойност на безвъзмездната финансова помощ по проекта е в размер на 54 287,26 лв. с ДДС, представляващи 100% от одобрените и реално извършени разходи.

Проект „Повишаване на енергийната ефективност на Поликлиника гр. Шабла, община Шабла“

Проект „Повишаване на енергийната ефективност на Поликлиника гр. Шабла, община Шабла“, финансиран от Национален Доверителен Екофонд /НДЕФ/.
Проектът предвиждаше извършване на следните мерки за енергийна ефективност:

  • топлоизолация на външните стени
  • топлоизолация на покрива
  • подмяна на дограма
  • подмяна на осветление

Стойността на договора за безвъзмездна финансова помощ бе в размер 210 668,93 лв. с ДДС, като финансирането от НДЕФ е 85% от общата стойност на договора, а съфинансирането от страна на община Шабла е 15%.
Проектът бе изпълнен в срок съгласно договора за безвъзмездна финансова помощ, считано от 27.09.2017 до 12.12.2017 г.

Проект „Ограничаване на заблатяването и подобряването на водообмена в защитените местности Шабленско и Дуранкулашко езеро, чрез подводно косене на тръстика с многофункционална самоходна машина“

Проектът се реализира по Договор № 11829/10.07.2017 г., финансиран от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) и Министерство на околната среда и водите (МОСВ).
Основната цел на проекта бе възстановяването на местообитанията и популациите на множество международно и национално застрашени видове птици, възстановяването на естествеността на езерните екосистеми и опазването на цялостното биологично разнообразие в защитени местности “Шабленско езеро” и “Дуранкулашко езеро”. За тази цел бе закупена и доставена многофункционална самоходна машина за подводно косене и изкореняване на тръстика.
Чрез реализирането на проекта за ограничаване на водолюбивата растителност в изпълнение на дейности, заложени в плановете за управление на двете защитени местности, се постигна: стабилно намаляване на количеството биогени и мъртва органична материя, съответно силно се ограничиха еутрофикационните процеси в езерата и се подобри водообменът между тях; подобриха се условията за размножаване и развитие на риби, птици, земноводни, влечуги и бозайници; двете защитени езера възстановиха своята представителност.
Чрез изпълнението на проекта също така се реши проблема с инвазията на тръстиковите масиви във водните огледала и на другите влажни зони на територията на Република България. Многофункционалната самоходна машина може да се ползва и в другите влажни зони за овладяването на този проблем, като за целта се покрият необходимите разходи за транспорт и консумативи за използването й.
Стойността на първоначално одобрената безвъзмездна финансова помощ по проекта е в размер до 381 275,40 лв. с ДДС, представляващи 100% от целия размер на одобрената инвестиция.
След проведена процедура, за изпълнител бе избран „Нико-Агротехника“ ООД гр. Добрич, като предложената от него ценова оферта за доставката на многофункционалната самоходна машина бе на стойност 376 947,00 лв. с ДДС, а срокът за доставка бе 120 календарни дни.
Машината бе доставена в срок и съгласно изискванията на договора. Същата бе отчетена и успешно финализирана пред ПУДООС.