Да сътворим гора!

По повод Международния ден на Земята – 22 април, община Шабла кани всички желаещи да се включат в кампанията „Да сътворим гора“, която ще се проведе на 19 април 2018 година (четвъртък) от 10.00 часа.
Теренът, определен за залесяване се намира в близост до Шабленския фар, вляво от пътя по посока за Фара. Инициативата е продължение на вече подетата през 2017 година, когато върху площ от около 6 дка бяха засадени над 600 броя дръвчета от видовете червен дъб, бряст, черен бор и гледичия. Амбицията ни е поетапно да залесим и останалата част от имота, който е с обща площ 63 дка.
В организацията на мероприятието се включват ТП „Държавно ловно стопанство Балчик“, които осигуряват посадъчния материал, СУ „Проф. Асен Златаров” – Шабла – V и IX клас и Общинската браншова пчеларска организация, които ще засаждат дръвчетата.
За всички желаещи да участват в акцията, началният час на тръгване е 10.00 часа, на  19 април 2018 година (четвъртък), пред сградата на община Шабла. Ако сте със собствен транспорт, заповядайте там да се движим заедно към определеното за целта място.
Община Шабла ще подготви предварително терена. Ще са ви нужни мотика за заравяне, работни ръкавици, дрехи и обувки, подходящи за сезона, подкрепителни закуски, вода за пиене и добро настроение.
Ще засадим 1200 броя дръвчета от видовете явор, ясен, цер, копривка и акация, осигурени от ТП „Държавно ловно стопанство Балчик“.

Покана за публично обсъждане на намерение за поемане на дългосрочен общински дълг за осигуряване на съфинансиране (собствен принос и недопустим за финансиране ДДС) от община Шабла

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Община Шабла, на основание чл. 15, ал. 1 от Закона за общинския дълг и в съответствие с Наредбата за провеждане на обществено обсъждане за поемане на общински дълг от Община Шабла, кани местната общност да участват в публично обсъждане за поемане на дългосрочен общински дълг, финансиран по реда на чл. 19а от Закона за общинския дълг от фонд ФЛАГ ЕАД за финансиране на разходи по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020, Приоритетна ос 5: „Ефективен регион“, Специфична цел 5.1: „Повишаване на кооперативния капацитет и ефективността на публичните институции в контекста на трансграничното сътрудничество“ по изпълняван от Община Шабла проект:
„Безгранично здраве чрез спорт и сътрудничество – обединени в битката срещу заболяванията“ по Договор за безвъзмездна финансова помощ № 47404/03.04.2017 г. по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020 г.
1. Номер на договора за БФП: 47404 от 03.04.2017 г.;
2. Бенефициент: Община Шабла, Р. България и гр. Хършова, Р. Румъния;
3. Общи параметри на проекта:
– Предназначение: Предметът на проекта е реконструкцията и оборудването на многофункционалната спортна зала в град Шабла;
– Обща стойност на одобреният проект на Община Шабла: 672 453,89 евро без вкл. ДДС.
– Начин на финансиране: ЕФРР в размер на 85%, национално съфинансиране – 13 % и собствен принос – 2 % от стойността на договора и недопустим за финансиране данък върху добавената стойност в размер на 131 138,19 евро.
4. Предмет на обсъждането:
Поемане на дългосрочен общински дълг под формата на кредит от „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД, съгласно чл. 19а от Закона за общинския дълг за осигуряване на съфинансиране (собствен принос и недопустим за финансиране ДДС) за реализация на проекта.
5. Стойност на кредита за финансиране: до 265 000 (двеста шестдесет и пет хиляди) лева.
6. Срок за погасяване на кредита – до 120 (сто и двадесет) месеца.
7. Начин на обезпечаване:
Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Шабла, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси и бюджетните взаимоотношения на община Шабла по чл. 52, ал. 1, т. 1, букви „а“ и „б“ от Закона за публичните финанси, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог.
8. Място и лице в Община Шабла, от което могат да се получат материали за обсъждането, преди датата, на която то ще се състои: ст. 211, Росен Василев – Началник отдел „Бюджет, финанси и общинска собственост“. Всички заинтересовани лица могат да се запознаят с материалите за обсъждането и на електронната страница на Община Шабла – www.shabla.bg.
Публичното обсъждане ще се състои на 25.04.2018 г., в 09:30 часа в заседателната зала на Общински съвет – Шабла, находяща се в сградата на Община Шабла, ул.„Равно поле“ № 35, ет. 3.
Поканата се публикува във вестник „Изгрев“, на електронната страница на Община Шабла – www.shabla.bg и се поставя на информационно табло в Община Шабла.

1.Покана публичен дълг ДДС

2.Информация за поемане на публичен дълг за ДДС

МАРИЯН ЖЕЧЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ШАБЛА

Покана за публично обсъждане на намерение за поемане на дългосрочен общински дълг за осигуряване на мостово финансиране от община Шабла

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Община Шабла, на основание чл. 15, ал. 1 от Закона за общинския дълг и в съответствие с Наредбата за провеждане на обществено обсъждане за поемане на общински дълг от Община Шабла, кани местната общност да участват в публично обсъждане за поемане на дългосрочен общински дълг, финансиран по реда на чл. 19а от Закона за общинския дълг от фонд ФЛАГ ЕАД за финансиране на разходи по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020, Приоритетна ос 5: „Ефективен регион“, Специфична цел 5.1: „Повишаване на кооперативния капацитет и ефективността на публичните институции в контекста на трансграничното сътрудничество“ по изпълняван от Община Шабла проект:
„Безгранично здраве чрез спорт и сътрудничество – обединени в битката срещу заболяванията“ по Договор за безвъзмездна финансова помощ № 47404/03.04.2017 г. по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020 г.
1. Номер на договора за БФП: 47404 от 03.04.2017 г.;
2. Бенефициент: Община Шабла, Р. България и гр. Хършова, Р. Румъния;
3. Общи параметри на проекта:
– Предназначение: Предметът на проекта е реконструкцията и оборудването на многофункционалната спортна зала в град Шабла;
– Обща стойност на одобреният проект на Община Шабла: 672 453,89 евро без вкл. ДДС.
– Начин на финансиране: ЕФРР в размер на 85%, национално съфинансиране – 13 % и собствен принос – 2 % от стойността на договора и разходите за данък върху добавената стойност.
4. Предмет на обсъждането:
Поемане на дългосрочен общински дълг под формата на кредит от „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД, съгласно чл. 19а от Закона за общинския дълг за осигуряване на мостово финансиране за реализация на проекта.
5. Стойност на кредита за финансиране: до 400 000 (четиристотин хиляди) лева.
6. Срок за погасяване на кредита – до 24 (двадесет и четири) месеца.
7. Начин на обезпечаване:
– Учредяване на залог върху вземанията на Община Шабла по Договор за безвъзмездна помощ № 47404/03.04.2017 г., сключен с Управляващия орган на Оперативна програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог;
– Учредяване на залог върху постъпленията по сметката на Община Шабла, по която постъпват средствата по проект „Безгранично здраве чрез спорт и сътрудничество – обединени в битката срещу заболяванията“ по Договор за безвъзмездна помощ №  47404/03.04.2017 г.;
– Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Шабла, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси и бюджетните взаимоотношения на община Шабла по чл. 52, ал. 1, т. 1, букви „а“ и „б“ от Закона за публичните финанси, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог.
8. Място и лице в Община Шабла, от което могат да се получат материали за обсъждането, преди датата, на която то ще се състои: ст. 211, Росен Василев – Началник отдел „Бюджет, финанси и общинска собственост“. Всички заинтересовани лица могат да се запознаят с материалите за обсъждането и на електронната страница на Община Шабла – www.shabla.bg. Публичното обсъждане ще се състои на 25.04.2018 г., в 09:30 часа в заседателната зала на Общински съвет – Шабла, находяща се в сградата на Община Шабла, ул. „Равно поле“ № 35, ет. 3.
Поканата се публикува във вестник „Изгрев“, на електронната страница на Община Шабла – www.shabla.bg и се поставя на информационно табло в Община Шабла.

1.Покана публичен дълг

2.Информация за поемане на публичен дълг

МАРИЯН ЖЕЧЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ШАБЛА

 

Шабла ще бъде домакин на Втори национален турнир по лека атлетика „Коста Василев“

Община Шабла, Българска федерация по лека атлетика и Спортен клуб по лека атлетика „Нефтяник 2014“ – гр. Шабла организират Втори национален турнир по лека атлетика „Коста Василев“ за деца, юноши, девойки, мъже и жени.
Коста Василев е дългогодишен учител по физическо възпитание в Шабла. Поставя началото на съвременното организирано спортно движение. Под негово ръководство са израснали поколения спортни таланти от града.
Турнирът ще се проведе на 21 април 2018 г. /събота/ на стадиона в Шабла от 9:30 часа.
Негова основна цел е да се популяризира леката атлетика в община Шабла.
Право на участие имат всички картотекирани в БФЛА състезатели, като всеки участник може да се състезава само в една възрастова група по Наредбата на БФЛА.
Заявки за участие, по формата на БФЛА, могат да се подават на имейл: [email protected], в срок до 14 април 2018 г.
Състезателите ще се представят в следните дисциплини: тласкане на гюле, хвърляне на копие, скок дължина и бягане на 60, 100, 400 м.
Наградният фонд на турнира е осигурен от община Шабла.

Поздравление до всички граждани по случай предстоящите Великденски празници от кмета на община Шабла г-н Мариян Жечев

Уважаеми съграждани,
Нека предстоящите светли празници внесат в душите и дома ни нова, още по-силна вяра в нас и в бъдещето. Приемайте и дарявайте с радост обич и уважение близките си и  всички около вас.
Нека Великото Възкресение ни дава упование,  че заедно можем да преодоляваме  предизвикателствата  на времето и с общи усилия да постигаме  целите си.
Празничната трапеза ще събере най-близките ни хора, сред радост и всеобщо уважение и да не забравяме, че най-ценното, което можем, е да даряваме обич.
Весели празници!