Проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици, съоръженията и принадлежностите към тях в гр. Шабла, община Шабла”, одобрен с Договор № BG06RDNP001-7.001-0002-C01 от 23.05.2019 г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Проектът имаше за цел възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на съществуващата пътна настилка на части от уличната мрежа в гр. Шабла.

Инвестиционният проект предвиждаше изпълнение на строително-монтажни работи за реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици, съоръжения и принадлежностите към тях в гр. Шабла. Реконструирани и рехабилитирани са 7 улици –  ул. „Нов живот”; ул. „Заводска” – от кръстовището с ул. „Нефтяник” до кръстовището с ул. „Струма”; ул. „Комсомолска”; ул. „Беласица”; ул. „Свобода”; ул. „Марица” – от кръстовището с ул. „Добруджа” до кръстовището с ул. „Кубрат”; ул. „Мусала” – от кръстовището с ул. „Ропотамо” до кръстовището с ул. „Равно поле”.

Първоначално одобрената  безвъзмездна финансова помощ е в размер на 1 168 151,03 лв. без ДДС, представляващи 100% от одобрените и реално извършени разходи за осъществяването на проекта. Срокът за изпълнение на проекта бе 36 месеца от датата на подписване на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Стойността на усвоената и окончателно одобрена БФП по проекта от община Шабла е в размер на 1 026 329,80 лв. Проектът приключи в срок, който бе 23.05.2022 г.