На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, община Шабла съобщава за постъпила информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение за „Увеличаване капацитета на инсталации Клетка 1 и Клетка 2 на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Добрич, Добричка, Тервел, Никола Козлево, Крушари, Каварна, Шабла, Генерал Тошево и Балчик, с. Стожер и използване на пречистени отпадъчни води за поливане на зелени площи, миене и технологични нужди“ с възложител Община град Добрич.
За изясняване на обществения интерес е осигурен достъп до информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС чрез Интернет страницата на община Шабла и в Центъра за обслужване на граждани – ст. 106 на общинска администрация – Шабла, всеки работен ден от 08.00 до 17.00 часа, за срок от 14 дни – от 14 до 28 март 2023 година включително.

Община Шабла
14.03.2023 г.

Depo Stojer 19082021-K 2_Profil _I- A3

Depo Stojer 19082021-K1-Profil _I-I – A3

Depo Stojer 19082021-K1-Profilfi 9 – A3

Depo Stojer_19082021-Situ K1 -A2

Depo Stojer_19082021-Situ K2 -A3

Приложение 1

Приложение 2

Приложение №2 към чл. 6