На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, община Шабла съобщава за постъпила информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение за изграждане на „Център за екологичен туризъм и релаксация“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 83017.49.29, с площ 3971 кв.м, земеделска територия, с НТП „Друг вид нива“ по КККР на гр. Шабла, общ. Шабла, област Добрич, с Възложител Петкова.
За изясняване на обществения интерес е осигурен достъп до информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС чрез Интернет страницата на община Шабла и в Центъра за обслужване на граждани – ст. 106 на общинска администрация – Шабла, всеки работен ден от 08.00 до 17.00 часа, за срок от 14 дни – от 17 до 31 януари 2023 година включително.

Община Шабла
17.01.2023 г.

Информация за преценка