До ЯРН ХАУС ЕООД
С адрес: гр. Казанлък, ж.к.Изток №42, вх.Г, ап.78, ет.8
Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Маргарита Йорданова – ст. експерт „ДПДО“ от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на задължения № 5808000222-1/13.06.2019 г.
В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК съгласно разпоредбите на ЗМДТ.
Съобщението важи за периода от 11.09.2019г. до 24.09.2019г.
Дата на поставяне на съобщението: 11.09.2019 г.
М. Великова: Г.Семерджиева:
/подпис/ /подпис/
Дата на сваляне на съобщението: 25.09.2019 г.
М. Великова: Г.Семерджиева :
/подпис/ /подпис/
Валидно до: 24.09.2019 г.